Általános Szerződési Feltételek

  Érvényes: 2022. január 03-től
Image
Preambulum
  Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) létrejöttének oka, hogy egységes szerkezetben rögzítse a jellemzően szóbeli megállapodás (jelenléti szolgáltatások esetében) vagy ráutaló magatartás (távolléti vagy portál szolgáltatások esetében) során létrejött együttműködés szabályait, a szolgáltatások tárgyát, valamint a felek jogait, kötelességeit és felelősségeiket.
  A Szolgáltató jelen ÁSzF tartalmát nyilvánosan elérhető formában közzéteszi a web-portálján.

I. Szerződő Felek
A szolgáltató:
    megnevezés:        ArtCafé.hu Bt.
    cím:                8o83 Csákvár, Széchenyi u. 59.
    cégjegyzék sz.:      o7-o6-ol6555
    adószám:           2o7o2247-l-o7
    kamarai ny. sz.:    BU2o7o2247
    e-mail cím:         mail [at] tricksy.hu
    honlap:             https://tricksy.hu
A továbbiakban Szolgáltató.

Együtt említve, a továbbiakban Felek.

II. Alapvető rendelkezések
  Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) célja, hogy a Szolgáltató minden Vevő részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.
1. A szolgáltatás tárgya:
  A Szolgáltató személyes megjelenéssel járó vagy elektronikus (on-line) formában megvalósuló tánctanítás, illetve a tánctanításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.
  A Szolgáltató a tánctanítás alatt a meghirdetett zenei, és táncstílus, stílus és mozgáselemeire épülő, a szabadidő minőségi eltöltését elősegítő, jellemzően páros (társas) szórakozási lehetőségekhez szükséges készség és képességfejlesztő foglalkozást ért, amely során az instruktor (oktató) iránymutatása és vezetése által a résztvevők megismerhetik és elsajátíthatják az adott stílusra jellemző mozgás és viselkedésformákat.
  Jelen ÁSzF a Szolgáltató által kötött megállapodás vagy szerződések elválaszthatatlan mellékeltét képezi. A jelen dokumentumban és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum és az egyedi szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire.
III. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
Az ÁSzF hatálya kiterjed ...
  Az ÁSzF hatálya kiterjed minden olyan, a Szolgáltató által kötött szerződésre, ajánlattételre felhívásra, ajánlatra, egyedi szerződére, szóbeli megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Szolgáltató vállalkozói tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Vevő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeli hatálya a szóbeli megállapodás vagy a szerződés létrejöttétől, illetve a Szerződő Felek általi aláírástól a szerződésszerű teljesítésig, továbbá állandó megbízás esetén visszavonásig tart.
  A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSzF hatálya szóbeli megállapodás esetén az ellenszolgáltatás megtörténtét igazoló bizonylat és/vagy a Vevő által adott Adatkezelési nyilatkozat időpontjától (eltérő dátum esetén a korábbi időponttól), távollévő Felek esetén a web-portálhoz tartozó egyedi regisztráció időpontjától kezdődik.
IV. Fogalom meghatározások
  A szerződő Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak – ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – a következő jelentésekkel bírnak:
1) "Szolgáltatás":
  az ÁSzF II.1. pontjában meghatározott szolgáltatások.
V. Szóbeli megállapodásra vonatkozó rendelkezések
1. A szóbeli megállapodás létrejötte:
 1. Szóbeli megállapodás csak és kizárólag jelenléti (személyes megjelenéssel igénybe vehető) szolgáltatás (pl. tánctanítás) igénybe vétele esetén lehetséges.
 2. A tánctanítás igénybevételének alapvetően nem feltétele a Szolgáltató web-portálján történő regisztráció, vagy az ott elérhetővé tett kapcsolódó űrlap kitöltése, azonban a portálon található információk, kiegészítések, valamint az űrlapon megadott adatok elősegítik a Vevőnek megfelelőbb szolgáltatás kiválasztását.
  Ennek ellenére a Szolgáltató, a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében egyes esetekben kérheti a web-portálon elérhetővé tett kapcsolódó űrlap előzetes kitöltését és a Szolgáltató részére történő elküldését.
 3. A szóbeli megállapodás alatt a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Vevőt a megállapodás részleteiről, jelen ÁSzF tartalmáról valamint az ÁSzF elérhetőségéről.
 4. A szóbeli megállapodás létrejöttének folyamata:
  1. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
  2. Új (induló) kurzus esetén bemutató óra – ráutaló magatartás a részvétel, szolgáltatás szerződésszerű teljesítése maga a bemutató óra.
  3. Futó kurzushoz való csatlakozás esetén órajegy, vagy adatkezelési nyilatkozat és ingyenes első óra.
  4. Bérletvásárlás (melynek feltétele az adatkezelési nyilatkozat megtétele)
 5. Egyéb (akár egyszeri, akár ismétlődő) jelenléti szolgáltatás igénybevétele esetén a szóbeli megállapodás az ellenszolgáltatás megfizetésével jön létre.
 6. A Vevő kijelenti, hogy a ráutaló magatartásával, az adatkezelési nyilatkozat megadásával vagy az ellenszolgáltatás megfizetésével elismeri az egybehangzó, közös akaraton alapuló Szóbeli megállapodás létrejöttét, mely megállapodásra a mindenkor érvényes ÁSzF rendelkezései az irányadóak.
VI. Távollévők között létrejövő és/vagy egyedi szerződésre vonatkozó rendelkezések
A Szolgáltató, a tánctanítás szolgáltatását elektronikus formában (a virtuális térben, az Internet használatával – például a Zoom® szolgáltatásán keresztül) is nyújthatja.
  Ebben az esetben, a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő megállapodásra az ÁSzF „V. Szóbeli megállapodásra vonatkozó rendelkezések” pontjában foglaltak az irányadóak, azzal a kikötéssel, hogy a Szolgáltató és a Vevő közötti kommunikáció a „szóbeliség” helyett „írásos” (e-mail) módon valósul meg. Az elektronikus formából adódó speciális eltérésekkel (pl. a szolgáltatás elérhetőségeinek meghatározása, vagy a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése) kapcsolatos, közös akaraton alapuló megegyezés részleteit a Szolgáltató és a Vevő közötti levélváltás (e-mail) tartalmazza, így a levélváltás a megállapodás elválaszthatatlan részét képzik.

  A Szolgáltató a tánctanításhoz és a tánchoz kapcsolódó további, kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, melynek elsődleges megvalósulási helye a Szolgáltató web-portálja.

  A Szolgáltató, a web-portálján két kategóriába sorolható szolgáltatásokat nyújt:

 1. Ingyenesen és nyilvánosan elérhető tartalmak.
 2. Regisztrációhoz kötött, ellenszolgáltatásért elérhető tartalmak.
1. A szerződés létrejötte:

  A Szolgáltató a web-portálján, a tánchoz kapcsolódó, a tánctanítás szolgáltatását kiegészítő tartalmak közzétételével, magazin jellegű szolgáltatást is nyújt. A közzétett tartalmak megtekintése, megismerése lehet regisztráció nélküli, nyilvános; és regisztrációhoz kötött, korlátozott hozzáférésű.

 1. Regisztráció nélkül elérhető tartalmak esetében, a Vevő és a Szolgáltató közötti jogviszony, a Vevő a Szolgáltató által fenntartott web-portál megtekintésével, böngészésével (mint ráutaló magatartás) jön létre.
 2. A csak regisztrációval megtekinthető tartalmak esetében, a Vevő és a Szolgáltató közötti szerződés a Vevő regisztrációs kérelmének Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.
VII. A Felek jogai és kötelességei
A Felek jogai és kötelességei
 1. Személyes adatok és kezelésük: A Szolgáltatónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének érdekében és a jogi szabályozásnak való megfelelés miatt, egyes esetekben a Vevő személyes adatait kell kezelnie. Ezért a Szolgáltató egyes szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy a Vevő az „Adatvédelmi szabályzat” megismerését követően nyilatkozzon arról, hogy az Adatvédelmi szabályzat tartalmát megismerte, illetve, hogy az Adatvédelmi szabályzatot elfogadja, vagyis kifejezetten hozzájárul adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója és adatkezelési szabályzata elérhető a Szolgáltató web-portálján, az "Adatvédelmi tájékoztató" oldalon.

 

 1. A Vevő (vagy a Végfelhasználó) a szolgáltatás igénybevétele alatt köteles a Szolgáltató Etikai kódexében foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadni (elérhető az "Etikai kódex" weboldalon), valamint a szolgáltatás helyszínén érvényes egyedi feltételeknek (pl. kötelező váltó cipő használat) megfelelni.

 

 1. A Szolgáltató és Vevők a személyes kurzusokat nem látogathatják fertőző betegség, vagy annak gyanúja esetén. Amennyiben a Vevő fertőző beteg, vagy annak gyanúja felmerül, köteles értesíteni Szolgáltatót, és a teljes gyógyulás, vagy a fertőzés kizárásának idejéig az óráktól távol maradni. A Szolgáltató megbetegedése esetén jogosult helyettesítő közreműködő útján a szolgáltatás nyújtására, vagy a teljes gyógyulásáig a szolgáltatás felfüggesztésére. A szolgáltatás felfüggesztése esetén, a Szolgáltató telefonon, sms-ben vagy e-mail formájában, a tőle elvárható időn belül leghamarabb, tájékoztatja a Vevőt a felfüggesztés tényéről és a felfüggesztés megszűnésének várható időpontjáról.

 

 1. Az elektronikus formában nyújtott és igénybe vett szolgáltatások esetén a Vevő köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen tárgyi feltételekről (pl. stabil internet kapcsolat).

 

 1. Szolgáltató köteles a személyes megjelenéssel járó kurzusokat az előre megadott időpontban megkezdeni. Amennyiben Szolgáltató számára a kurzus megtartása lehetetlen, avagy arányban nem álló nehézséggel járna, úgy jogosult közreműködőt igénybe venni a teljesítéshez. A Szolgáltató – a saját érdekkörében felmerült okból – meg nem tartott alkalmak pótlására pótidőpontokat határoz meg.

 

 1. Vevő a saját érdekkörében felmerült okból történő mulasztása miatt nem jogosult az elmulasztott alkalomra vonatkozó részvétel ellenértékének visszakövetelésére.

 VIII. Felelősségek
Felelősségek
 1. Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a tánc, mint minden mozgásfajta sérülés veszélyét hordozza magában a legnagyobb gondosság mellett is. Vevő kijelenti, hogy a Szolgáltató instrukcióinak be nem tartásából eredő, vagy véletlen balesetből adódó személyi sérülésért, továbbá a Vevő (vagy Végfelhasználó) általános egészségügyi állapotához köthető egészségkárosodásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes órák jellemzően a Szolgáltató által bérelt tánctermekben valósulnak meg. Vevő kijelenti, hogy táncteremben, a felszerelésben, Szolgáltató eszközeiben, vagy más Vevők eszközeiben történő véletlen, vagy szándékos károkozásért teljes kártérítési felelősséget vállal.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a foglalkozásokra értéket csak saját felelősségre hozhatnak a Vevők, amelyeket a foglalkozások helyszínén (nem őrzött helyen) tudnak elhelyezni. A Vevők által a foglalkozásokra hozott értéktárgyakért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

 

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a web-portálon vagy más egyéb módon megjelentetett szövegek elírásáért, félrenyomtatásáért, az informatikai eszközök használatából eredő károkért (vírus, hackelés), a szofverhibákból, rendszerhibákból eredő károkért.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a kurzusokon készített bármely felvétel felett Szolgáltató rendelkezik, azt Szolgáltató engedélye nélkül nem másolhatja, nem teheti közzé és nem használhatja fel.
IX. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
 1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

 

 1. A Szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

 

 1. A Szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot. A Szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

 

 1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a közöttük fennálló vitákat tárgyalásos úton nem tudják rendezni, úgy a szerződésből eredő kötelezettséggel vagy joggal kapcsolatos peres eljárásra a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
X. Üzleti titok
Üzleti titok
 1. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Szolgáltatóval, a Vevővel, a Végfelhasználóval vagy a Partnerrel kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

 

 1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.
XI. Szerzői jogok
Szerzői jogok
 1. A Szolgáltató web-portálja és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom, képek, szövegek egészét, vagy annak részeit kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. Tilos a web-portálon megjelenő tartalmak, a foglalkozások vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás igénybevételére/ tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Vevőnek. A Vevő a szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag az Egyedi Szerződés és az ÁSzF rendelkezéseinek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe, azt más számára hozzáférhetővé nem teheti, vagyonszerzés céljából nem hasznosíthatja, nem oktathatja, esetleges saját órái/foglalkozásai során nem használhatja fel semmilyen részletét, semmilyen formában, különös tekintettel – de nem kizárólagosan – az oktatási módszerekre, mozgás-kombinációkra.

 

 1. A web-portálon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, kép, videó vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek esetleg a web-portál használatával kapcsolatosak vagy a web-portál használatával használatra képtelen állapotából származnak, vagy a web-portál nem megfelelő működéséből, esetleg hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy internetes kiesésből keletkeznek.

 

 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes megjelenéssel járó szolgáltatások alatt róla kép, hang és mozgókép (video) felvételek készülhetnek, akár a Szolgáltató vagy Partnere, akár másik Vevő által. A szolgáltatás igénybevételével, a Vevő kifejezett ellentétes szándékának egyértelmű jelzéséig hozzájárul a felvételek elkészítéséhez és azok az ÁSzF XI.5 pontjában meghatározott, Szolgáltató általi felhasználásához.
  Az ellentétes szándék egyértelmű jelzése lehet:
  • Másik Vevő által készített felvétel esetében, a felvételt megelőzően, vagy a felvétel alatt a másik Vevő személyes, szóbeli tájékoztatása.
  • Szolgáltató, vagy Partner által készített felvétel esetében írásos nyilatkozat megtétele. Az írásos nyilatkozat lehet a Szolgáltató e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött elektronikus levél is.

   

 1. A Vevő, a foglalkozáson való részvételével, a kifejezett ellentétes szándékának egyértelmű jelzéséig hozzájárul a róla készült, vagy olyan felvételek alábbi, Szolgáltató általi felhasználásához, amiken felismerhetően szerepel. A felhasználás célja lehet:
  • A Szolgáltató szolgáltatásfejlesztése, minőségbiztosítása (nem nyilvános felhasználás.)
  • A Szolgáltatónak, a Vevő részére nyújtott kiegészítő szolgáltatása, pl. emlékeztető, magyarázó-értelmező felvételek (korlátozott hozzáférésű felhasználás).
  • A Szolgáltató és szolgáltatásainak megismertetése, reklámozása (nyilvános felhasználás).

   

 1. A Vevő tudomásul veszi és magára nézve kötelezően elfogadja, hogy az általa készített felvételeket csak és kizárólagosan saját személyes használatra használhatja, azokat az alábbi kivételeken kívül más formában nem hozhatja nyilvánosságra, valamint másik Vevő szóbeli tájékoztatását követően azokat a felvételeket, amiken a másik Vevő felismerhetően szerepel, törölni köteles.

  A Vevő az általa készített felvételeket, az alábbi kivételeken kívül, csak és kizárólag saját hozzáférésű adattárolón tárolhatja, cloud vagy felhő-szolgáltatáson alapuló tárolása nem megengedett. Ez alól a korlátozás alól kivételt jelentenek:
  • Audio vagy video felvétel esetében a YouTube ®, a SoundCloud ®, és a Vimeo ® szolgáltatása,
  • képfelvétel esetében a Flickr ® szolgáltatása.

  További cloud vagy egyéb megosztó szolgáltatás, vagy bármilyen közösségi szolgáltatásra történő feltöltés, elhelyezés nem megengedett, de a felsorolt szolgáltatásokon elhelyezett felvételekre mutató hivatkozások megosztása engedélyezett. (Például egy YouTube link, a facebookon vagy a Tiktok-on történő megosztása megengedett.)

 

 

 XII. Egyéb rendelkezések
Egyéb rendelkezések
 1. A Szolgáltató által közölt árak és díjak minden esetben a ténylegesen fizetendő összeget („bruttó árat”) jelenítenek meg, amelyek magukban foglalják a szolgáltatás ellenértékét.

 

 1. A Szolgáltatónak minden értékesítésnél a Vevő részére bizonylatadási kötelezettsége keletkezik, amit a jogi szabályozás rendelkezései szerint teljesít.

 

 1. Ha a Vevő nem volt megelégedve a Szolgáltató szolgáltatásával, elsődlegesen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. küldött elektronikus levélben közölheti azt. Ha a szolgáltatásról beküldött panasz válaszával nincs megelégedve, a Vevő kitöltheti az európai békéltető testület honlapján – http://ec.europa.eu/odr/ – található űrlapot. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

 

 1. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, – akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán – vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben kiegészítő értelmezés révén azok a rendelkezések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodást kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Szolgáltató írásos jóváhagyásával ruházhatók át. A Vevő és a Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

 

 1. A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)